Štampa
PDF

EEM 2017 PRVI POZIV

alt__5. МЕЂУНАРОДНИ КОНГРЕС__alt

ИНЖЕЊЕРСТВО, ЕКОЛОГИЈА И МАТЕРИЈАЛИ У ПРОЦЕСНОЈ ИНДУСТРИЈИ

15-17. март 2017. године

Јахорина, Република Српска, Босна и Херцеговина


Поштовани,
Ваш научни допринос (кратка предавања, постери и комплетни радови) које се односе на главне теме Конгреса су добродошли. Сви радови ће бити рецензирани од стране рецензената. Радови који буду прихваћени од стране рецензената и уредника биће представљени на Конгресу и објављени у Зборнику радова.

Програмске области Конгреса
 • Хемијско и електрохемијско инжењерство,
 • Прехрамбено инжењерство и биотехнологија,
 • Еколошко инжењерство,
 • Материјали и карактеризација материјала,
 • Нанотехнологије,
 • Неорганска хемија и технологија,
 • Органска хемија и технологија, полимери
 • Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије,
 • Текстилно инжењерство,
 • Корозија и заштита материјала и термоенергетских постројења,
 • Металургија,
 • Менаџмент у процесној индустрији,
 • Опште

Циљ Конгреса

Циљ Конгреса је да стимулисе размјену резултата и идеја у областима које наш Конгрес обухвата и да његујемо сарадњу између академске заједнице, привреде и државних институција.


Организациони одбор

 • Проф. др Миладин Глигорић, предсједник
 • др Александар Дошић, техн. секретар
 • Проф. др Милован Јотановић
 • Проф. др Миомир Павловић
 • Проф. др Радослав Грујић
 • Проф. др Драгица Лазић
 • Проф. др Горан Тадић
 • Проф. др Милорад Томић
 • Проф. др Митар Перуш¡ић
 • Проф. др Љубица Васиљевић
 • Проф. др Васо Новаковић
 • Доц. др Драган Вујадиновић
 • Дипл. инг. Ново Шкребић,
 • мр Мирјана Берибака
 • мр Данијела Рајић
 • Дипл.инг. Стефан Павловић
 • Дипл.инг. Марија Риђошић

Припрема и презентација радова

Сви учесници имају прилику да своје радове на овом Конгресу прикажу у форми постера. Рецензирани радови ће бити презентовани на Конгресу и публиковани у интегралном облику у Зборнику радова. Неки радови ће бити изабрани од стране Научног одбора за публиковање у часопису_Journal of Engineering & Processing Managment.

Како би се обезбиједила припрема публикације, молимо учеснике да радове припремљене на обрасцу PAPER TAMPLATE_и искључиво према упутству за ауторе (УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ) пошаљу на електронску пошту:_ Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli .

Први позив (више...)


Званични језици Конгреса

српски, енглески и језици народа бивше Југославије.


Локација

Јахорина, хотел "Бистрица"_(више...)


Котизација

Детаљи у вези са котизацијом и начином уплате котизације биће објављени у следећем обавјештењу.


Покровитељи

МИНИСТАРСТВО НАУКЕ И ТЕХНОЛОГИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

alt

АКАДЕМИЈА НАУКА И УМЈЕСТНОСТИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

alt


За све додатне информације можете се обратити техничком секретару Организационог одбора.
_
Александар Дошић
-
Универзитет у Источном Сарајеву
-
Технолошки факултет
-
Каракај 34а, 75 400 Зворник
-
Босна и Херцеговина
-
Тел./fax: +387 56 260 190
e-mail: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli
Štampa
PDF

ENGLISH VERSION

alt__5th INTERNATIONAL CONGRESS__altENGINEERING, ENVIRONMENT AND MATERIALS IN PROCESSING INDUSTRY

 

March 15th-17th 2017

Jahorina Mountain, Republic of Srpska, Bosna and Herzegovina


Dear colleagues,

Research contributions (short lectures,posters and full papers)related to the main topics of the Congress are welcome.

All abstracts and full papers will be reviewed by the Scientific Committee.Abstracts submitted to the Congress will be published in Book of abstracts andall accepted papers will be published in the integrated form in the Proceedings.


CONGRESS TOPICS

 • Chemical and Electrochemical Engineering
 • Food Engineering and Biotechnology
 • Environmental Engineering
 • Materials and material characterization
 • Nanotechnology
 • Inorganic Chemistry and Technology
 • Organic Chemistry and Technology, Polymers
 • Energy efficiency and renewable energy sources
 • Textile Engineering
 • Corrosion and protection materials and thermal power plants
 • Metallurgy
 • Management in the Processing Industry
 • General Sections

THE AIM OF THE CONGRESS

The aim_of the Congress_is to stimulate_the exchange_of results_and ideas_in_the areas_of__heCongress_and_to_foster_collaboration_between_academia,_industry and_government_institutions.


ORGANIZING COMMITTEE

 • Prof. Miladin Gligoric, PhD, chairman
 • Aleksandar Dosic, secretary
 • Prof. Milovan Jotanovic, PhD
 • Prof. Miomir Pavlovic, PhD
 • Prof. Radoslav Grujic, PhD
 • Prof. Dragica Lazic, PhD
 • Prof. Goran Tadic, PhD
 • Prof. Milorad Tomic, PhD
 • Prof. Mitar Perusic, PhD
 • Prof.Ljubica Vasiljevic, PhD
 • Prof. Vaso Novakovic, PhD
 • Assist. prof. Dragan Vujadinovic, PhD
 • BSc Novo Skrebic
 • Msc Mirjana Beribaka
 • Msc Danijela Rajic
 • BSc Stefan Pavlovic
 • BSc Marija Ridjosic

PREPARATION AND PRESENTATION OF THE PAPERS

All participants have the opportunity to present their work in a poster presentation. All accepted papers will be reviewed and published in the integrated form in the Proceedings. Some of the papers will be chosen by the Scientific Committee for publication in Journal of Engineering & Processing Management.

Having in mind technical demands related to the publishing of the Proceedings, we ask the participants to prepare their papers using PAPER TEMPLATE_and according to the instructions for authors (INSTRUCTIONS FOR AUTHORS).Papers should be sent on organizer€™s email: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli .

The deadline for paper submissions will be posted in the next announcement.

First announcement (more...)


OFFICIAL LANGUAGES OF THE CONGRESS

Serbian, English and the official languages of the people of former Yugoslavia.


LOCATION

Jahorina Mountain, hotel "Bistrica"€œ (more...)


REGISTRATION FEE

Details of registration fee for the participation on Congress and payment method will be posted in the next announcement.


UNDER AUSPICIES OF

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY REPUBLIC OF SRPSKA

alt

ACADEMY OF SCIENCE AND ART REPUBLIC OF SRPSKA

alt


For additional information please contactSecretary of Organizing Committee:

Aleksandar Dosic

University of East Sarajevo

Faculty of Technology Zvornik

Karakaj 34a, 75400 Zvornik

Bosnia and Herzegovina

Phone/fax: + 387 56 260 190

E-mail: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

Web: www.kongres.tfzv.org